REVISIONSBERÄTTELSE PYRAMIDENS SCHACKKLUBB 2014

REVISIONSBERÄTTELSE PYRAMIDENS SCHACKKLUBB 2014

Vid granskning av Pyramidens schackklubbs räkenskaper för tiden 2014-01-01 –

2014-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Bokföringsprogrammet håller

hög kvalitet och intäkter och kostnader är generellt sett styrkta med

verifikationer och bokförda med god ordning. Saldot på bank och postgiro per

131231 har kontrollerats och inga differenser föreligger.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll

finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Sthlm 150310

Stefan Lindh

Revisor Pyramidens Schackklubb