Styrelseprotokoll 2015-02-09

Pyramidens SK:s ordinarie styrelsemöte 2015-02-09

Närvarande:

Ordförande: Lennart Smith

Sekreterare: Rune Ljungberg

Kassör: Michael Bergman

Adjungering:

Gunnar Holmquist

1) Mötets Öppnande

Lennart Smith öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till mötet.

2) Sekreterare för mötet

Rune Ljungberg, förde anteckningar vid mötet.

3) Dagordning

Inget speciellt behövdes tilläga till dagordning.

Ordförande skickar till medlemmar det är dags för årsmötet snart.

4) Myntslagartävlingen

Ett förslag hur tävlingsinbjudan skall se har skickas till LS för granskning.

Lennart menade att han inte hade fått den och Rune skall skicka inbjudan igen och det skall

ske den 2015-02-10. Gunnar H var adjungerad till mötet för en diskussion och fick full ansvar

om Cafeterian och all vinst av fiket går till GH enligt beslut.

5) Skolverksamhet

Fråga satsning på skolan och dess verksamhet diskuterades på mötet. Rune menade att LS

skall kontakta Jonas Sandbom att få använda Rune för satsning på Erikdalsskolan. En mjuk

start före skolans sommar uppehåll och sedan mer satsning på höststarten 2015.

Rune fick uppdrag av mötet sätta ihop en text som LS granskar och sedan skickar till

Förbundet. Klubben behöver satsa på ungdomsverksamhet. Detta är ett sätt att hjälpa

Förbundet med medlemsrekrytering.

6) Ekonomi

Kassören redogjorde för ekonomin, klubben har ett litet plus o kassan.

7) Övrigt

En verksamhetsberättelse skall skrivas finnas tillgängligt till årsmötet för medlemmarna.

8) Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Lennart Smith ordförande

Vid anteckningar Rune Ljungberg