Regler för ungdomsbidrag och blanketter

Pyramidens kung2 med blixtpjäserpyramid2

Regler för ungdomsbidrag

 

Regler för ungdomsbidrag

Sveriges Schackforbund ssf logo

 Bidragsberättigade klubbar

(För klubbar från Sveriges Schackförbund)

Endast ungdomsklubbar är berättigade till Ungdomsbidrag. Ungdomsstyrelsen definition för ungdomsklubb gäller, det vill säga minst 60 procent av klubbens registrerade medlemmar måste vara i åldern 6-25 år. 

Ekonomilösa klubbar 

 Ekonomilösa klubbar är inte berättigade till några bidrag, men SSF betalar klubbens registreringsavgifter till distrikten. En ekonomilös klubb kan registrera maximalt tre vuxna medlemmar. 

Nyetableringsstöd 

Nybildade ungdomsklubbar är berättigade till ett startpaket bestående av utbildningsmaterial och schackspel. Paketet skickas när klubben är registrerad i SSF:s medlemssystem och har angivit minst tre styrelseledamöter. 

Totala bidragsbelopp 

Varje år avsätts 25 procent av det statliga bidrag SSF får från Ungdomsstyrelsen till Ungdomsbidrag. Detta belopp minskas med det belopp som har använts till nyetableringsstöd och återstoden fördelas i sin tur på Medlemsbidrag (65%), Klubbidrag (20%) och Aktivitetsstöd (15%).

Medlemsbidrag

Medlemsbidraget betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsmedlemmar (6-25 år) i bidragsberättigade klubbar. När medlemsbidraget räknas ut dras de betalade registreringsavgifterna bort från den totala medlemsbidragssumman och det återstående beloppet fördelas på de klubbar som inte är ekonomilösa.  En klubbs medlemsbidrag är lika med: Medlemsbidragspotten/totala antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar*antalet bidragsberättigade ungdomsmedlemmar i klubben. 

Klubbidrag

Klubbidraget betalas ut till distrikten och fördelas på samtliga bidragsberättigade ungdomsklubbar. Ett distrikts klubbidrag är lika med:  Klubbidragspotten/totala antalet bidragsberättigade ungdomsklubbar*antalet bidragsberättigade ungdomsklubbar i distriktet. 

Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstödet betalas ut till bidragsberättigade klubbar och fördelas på samtliga bidragsberättigade aktiviteter. Varje deltagande av en bidragsberättigad medlem i en av följande SSF-tävlingar räknas som en bidragsberättigad aktivitet: SM- 1 start är 1 aktivitet. Skol-SM- 1 start är 1 aktivitet. Kadettallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder. Juniorallsvenskan- 1 spelare är 1 aktivitet, oavsett antalet spelade ronder. Talangjakten- 1 start är 1 aktivitet. Flick-SM- 1 start är 1 aktivitet. Att endast dessa tävlingar är bidragsgrundade beror på att de bedöms vara ett tillräckligt underlag för att ge en rättvis bild en klubbs ungdomsaktivitet. En klubbs aktivitetsstöd är lika med: Aktivitetsstödspotten/totala antalet bidragsberättigade aktiviteter*antalet bidragsberättigade aktiviteter i klubben. 

Spellokalen utifrån

Spellokalen utifrån

 

Stockholms Kommuns bidragsregler

 Sockholms stad logo   

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Foreningsstod/

Bidragsreglerna i korthet för barn- och ungdomsföreningar 

 

Bidragsberättigad förening:

  bedriver verksamhet i Stockholms stad, har 20 stycken bidragsberättigade medlemmar (handikappförening 10 stycken), har över 50 procent av de bidragsberättigade medlemmarna boende i Stockholms stad. Bidragsberättigad medlem: är mellan 7 och 20 år, har deltagit vid minst 10 ledarledda aktiviteter under ett år, är medlem i föreningen enligt föreningens stadgar. Din ansökan måste lämnas in senast den 15 februari. Se vänstermarginalen för att hämta ansökningsblanketten. Utbetalning av bidrag Utbetalning av beviljade bidrag från Idrottsförvaltningen sker senast den sista varje månad, januari, februari och juli undantagna, för bidragsansökningar som är korrekta och inlämnade senast den 15:e den aktuella månaden. Bidragsberättigad förening erhåller även möjligheten till 0-taxa i stadens anläggningar. En årlig registreringsavgift om för närvarande 1 500 kr ska då inbetalas. 0-taxa För förening med barn- och ungdomsverksamhet som enbart är intresserad av 0-taxa, finns även en förenklad ansökan. Samma grundkrav som ovan men ingen närvaroredovisning eller ekonomisk redovisning. Bidraget kan sökas året om. Hämta blankett och regler under Blanketter i högermarginalen. Godkänd förening betalar en årlig registreringsavgift om för närvarande 1 500 kr. Bidraget omprövas varje år.   

Grundbidrag

Ett grundbidrag finns som ett alternativ för att förenkla ansökan. Det innebär att föreningen inte söker medlemsaktivitetsbidrag utan istället får 10 000 kr i grundbidrag. Varje bidragsberättigad medlem måste ha varit med i minst 10 aktiviteter per år och föreningen ska kunna visa att den har en kontinuerlig verksamhet för barn och ungdomar. De föreningar som får bidrag för sina verksamhetslokaler har inte rätt att söka grundbidrag. 

Lägerbidrag 

• söks snarast efter genomfört läger. Läger som sker mellan 16-31 december ansöks om året efter • till ansökan ska finnas lägerprogram och deltagarförteckning • minst en och högst sex övernattningar under veckoslut samt skollov i Stockholm stads skolor • läger som kräver ledighet från skolan godkänns inte • minst fem bidragsberättigade medlemmar måste delta • 35 kr per medlem och dag • varje förening har ett tak på 5 lägerdagar (175 kr) per bidragsberättigad medlem • får inte sökas för idrottstävling

Ledarutbildning

• söks snarast efter genomförd utbildning. Utbildning som sker mellan 16-31 december ansöks om året efter • till ansökan ska finnas program, deltagarförteckning och kopior på fakturor och kvitton på betalda kurskostnader • föreningen disponerar ett årsbelopp till utbildning, beloppet beräknas fram via antalet bidragsberättigade medlemmar • de första 500 bidragsberättigade medlemmarna ger 75 kr vardera • medlem 501-1 000 ger 50 kr • därutöver ger varje bidragsberättigad medlem 25 kr • varje enskild ansökan beviljas med högst 75 procent av styrkta kostnader 

Föreningsstöd för vuxenförening

Subventionerad föreningstaxa är ett icke kontant bidrag som lokala Stockholmsföreningar kan ansöka om. Bidraget innebär att föreningen kan träna till ett subventionerat pris i de idrottsanläggningar som tillhandahålles genom kommunens försorg. Ansökningsblankett samt regler finns att hämta under Blanketter i högermarginalen. En årlig registreringsavgift om 1 500 kr tas ut. Vid frågor – kontakta den handläggare som har hand om den stadsdel ni är verksamma i. Se indelning ovan. Fördelningsprinciper vid bokning av tider › Kontakta oss Idrottsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Box 8313 104 20 Stockholm Växel: 08-508 27 700 E-post: foreningar.idrott@stockholm.se E-post till speciell handläggare: förnamn.efternamn@stockholm.se

Bidragshandläggning 

Stadens stadsdelar är numera 14 st till antalet. Idrottsförvaltningen har delat upp dem i 2 bidragsdistrikt. Varje distrikt har sin handläggare. Beroende på i vilken stadsdel din förening har sin huvudsakliga verksamhet hittar du här er kontaktperson när det gäller ungdomsverksamhet och bidrag. Stockholm Norrort och innerstaden består av följande stadsdelar: Bromma, Hässelby-Vällingby, Kista-Rinkeby, Kungsholmen, Spånga-Tensta, Norrmalm, Södermalm samt Östermalm. Anette Häger, tel 508 26 751  anette.hager@stockholm.se 

Spara närvarokorten

Kom ihåg att föreningen måste spara närvarokorten i minst 4 år!  

Blanketter

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/ 

2013-09-03 Medlemsaktivitetsbidrag 

2013-09-03 Hyresbidrag

2013-09-03 Sammanställning

2013-09-04 Närvarokort nr

närvarokort exempel 2010

Närvarokort

Lägerbidrag 2014 

Årsmötesår 

 

Pippi Långstrump

SAM_0291