Tävlingar

Pyramidens SK

cropped-copy-cropped-pyramiden-sk-250zzz1.png

Tävlingar

 

Under rubriken tävlingar kommer vi lägga upp tävlingar som vi tror är intressanta för våra medlemmar vid varje tidpunkt.

 

Anmälan:                         Anmälan till våra egna tävlingar göres till Lennart Smith, Rune Ljungberg och Gunnar Holmquist

                                                 E-post: g.holmquist@spray.se ; rune.ljungberg@tele2.selslennartsmith@gmail.com;      


 

 

Anordnandet av turneringar och handhavandet av kontakter 

 

Det är en stor skillnad mellan att vara stolt över den egna klubben eller det egna förbundet och att skryta över densamma. Om man vill lyckas med en öppen turnering så är det av yttersta vikt att alla deltagarna känner sig välkomna. Det finns många sätt att uppnå att detta mål på.

Det finns framförallt två huvudfrågor rörande av handhavandet av en turnering:

  1. De sociala frågorna och bemötandet av samtliga Pyramidens SK:s kontakter i vilka schackspelarna ingår.
  2. Själva genomförandet av turneringen där frågor som materiel, lokal, domare, funktionärer ingår. Här ingår även frågor såsom omvärldsbevakning vilket är extra viktigt idag med internet.

 

Bemötandet av Pyramidens SK:s kontakter. 

 

I många klubbar och förbund finns det uppföranderegler för medlemmarna och regler för hur klubben eller förbundet ska beivra sådant olämpligt uppträdande. Det är visserligen bra att sådana regler finns för att man i allvarliga fall beivras och att man ska få bukt med sådant uppträdande och att medlemmarna vet vad som krävs av dem. De är hursomhelst en sorts minimumregler. Men den här artikeln går betydligt längre. Syftet med den är nämligen vad jag tror kan skapa god stämning i turneringar och även i vanlig klubbverksamhet.

Det är viktigt för alla människor att bli sedda och bli behandlade med kärleksfull respekt. Detta är något som ofta saknas i Schackvärlden kultur, tyvärr, och här kan våra klubb Pyramidens SK föregå med gott exempel. Det är bra för klubben och alla dess medlemmar. Det kommer i förlängningen givetvis ge fler medlemmar och där har vi alla medlemmar i klubben ett gemensamt ansvar.

 I schackvärlden är det vanligt att vissa människor kräver respekt. Det är vanligtvis spelare med titlar, klubbfunktionärer, styrelseledamöter och vissa personer som har hög status även i det vanliga samhället. Men jag menar att alla schackspelare bör behandlas med en sådan respekt och bli hövligt och kärleksfullt bemötta. Här är det extra viktigt att vi som klubb föregår med gott exempel. Jag brukar nämna humorn som en viktig ingrediens i detta förhållningssätt. En vän sade en gång till mig att har man levt flera olika sorters liv så är det lättare att sätta sig in i andra människors liv och behov. Jag kan bara hålla med. Jag ska ge några exempel; om har levt ett privilegierat liv och arbetat som advokat med hög lön så kan det vara svårt att sätta sig in i en klients situation om man aldrig varit fattig. De människor som anser sig normala och aldrig har haft det svårt i livet eller som aldrig har haft några depressioner eller andra psykiska problem kan ha det väldigt svårt att tackla vissa människor (exempelvis schackspelare). De som arbetat med någon form av företagsverksamhet har säkert hört uttrycket att kunden alltid har rätt.

 Det kan givetvis finnas situationer där kunden inte förstår sitt eget bästa men då vet vi alla vet vikten av att få kunden att förstå fördelarna med det egna förhållningssättet till situationen. Förstår inte schackspelaren (kunden) detta så går en missnöjd kund ifrån turneringen. Och vi vill inte ha några missnöjda schackspelare, kunder, föräldrar, sponsorer eller andra externa kontakter.

Det finns framförallt två huvudtyper av metoder för att uppnå detta mål. Dels att arrangemanget i sig själv är välordnat. Men av yttersta vikt är även själva omhändertagandet av gästerna från andra klubbar och förbund.

Här är det också viktigt att förstå vikten av att skilja mellan svenska och utländska besökare då utländska besökare kräver så mycket mer av klubben och dess medlemmar.

De inledande kontakterna med de utländska kontakterna via brev och webb är mycket viktigare än för de svenska kontakterna. Här måste man ta hänsyn till eventuell språkförbistring och kulturella skillnader. Får de utländska kontakterna ett som de upplever det ett dåligt bemötande är sannolikheten stor att de inte kommer till turneringen och att de dessutom kan sprida ryktet om detta till sina egna klubbmedlemmar och andra schack spelare i det egna landet och andra länder. Detta gäller i synnerhet GM och IM och övriga titelhållare. 

 

Planerandet av turneringen 

 

Det första man måste planera för är själva inbjudan och vad som ska stå i denna. Det är helt klart beroende på vilken sorts tävling som man har tänkt sig och vilka schackspelare som man vänder sig till. Är det en allmän tävling eller är det en tävling som vänder sig till en viss grupp av spelare t.ex. Stormästare.

Beroende på vad det är för typ av tävling så ska man också bestämma saker såsom vem som är tävlingsansvarig, vilken sorts domare man behöver om, vilken tävlingsform det är fråga om såsom Berger eller Monrad, om tävlingen ska Elo-registreras och andra viktiga förutsättningar såsom Startavgift, när och hur den ska betalas.

Det finns även andra viktiga förutsättningar som deltagarantal, tidsbegränsningar och andra regler för tävlingen. Det kan vara fall då man vill frångå de vanliga reglerna från FIDE, Sveriges eller distriktsförbund. Ett exempel kan vara att mobiltelefon kan få ringa i tävlingen utan partiförlust. Om händelsen ändå ska få någon sorts bestraffning så bör man tala om hur denna bestraffning ska vara.

Man kan även tala om för spelarna att partierna ska livesändas och på hur många bord detta ska ske för att ge dem extra information. I vissa fall kan man ge spelarna service som hur och var de kan boka hotell eller få annat boende. 

 

Lokalen och iordningställandet av denna. 

Vi i Pyramidens SK lägger stor vikt då det gäller iordningställandet av tävlingslokalen. Vi menar att de yttre förutsättningarna för tävlingen är mycket viktig eftersom det skapar tävlingstrivsel. Vi anser att när spelarna kommer till tävlingen så ska det finnas dukar på borden, spel och klockor ska vara ställda. Det är även viktigt med pyntning med blommor och annat som kan skapa trivsel för spelarna. Man kan även ställa upp ett prisbord som ger spelarna extra spänning. Detta kan givetvis ständigt bli bättre och det får bli vår målsättning. 

Behövs exempelvis en dator för lottning och utläggandet av resultat på Internet såsom på Chess-Results.com så finns denna i lokalen innan tävlingen börjar. Vi anser en dator tillsammans med projektor och duk ger spelarna en överskådlighet då det gäller lottningen och resultaten efter ronderna. Det ska även finnas protokoll på borden om tävlingsbestämmelserna för denna typ av tävling kräver protokoll.

Man bör även tänka på att det ska finnas extra pennor för försäljning. Då spelarna bör tänka på detta själva så kan pennorna få kosta för denna extra service som vi ger dem och för att hjälpa dem att tänka själva till nästa tillfälle. 

 

Innan tävlingsstart 

 

Innan tävlingen skall samtliga spelare välkomnas och avprickas. Det är då givetvis bra om den som välkomnar spelarna kan deras för och efternamn redan från början så att han/hon kan tilltala dem med respektive namn redan då de kommer in genom dörren.

Kan startavgift erläggas i tävlingslokalen gör man det i samband med avprickandet av spelarna. Spelaren ska då tala om sitt namn, adress, telefon, födelsedata, rating och klubbtillhörighet.

Detta kan i och för sig redan vara är gjort i samband med en tidigare anmälan till tävlingen. Denna anmälan görs då smidigast på internet idag där klubben med automatik får de flesta av de viktiga uppgifterna såsom FIDE-nummer och Sveriges Schackförbunds spelar-ID. 

 

Tävlandet och själva tävlingen 

 

Spelarna har rätt att kräva bra domarinsatser allt enligt FIDE:s regler. Idag är det mycket viktigare än tidigare att domarna befinner sig i spellokalen och bevarar ett sunt lugn oberoende vilka situationer som än kan uppkommer. Spelarna har rätt till en någorlunda tyst spellokal så därför är det viktigt att alla analyser av färdigspelade partier sker i analysrummet. I vår lilla klubblokal sker detta i samma rum som eventuell kommentator analyserar partierna. Spelarna får därför inte vistas i detta rum under pågående tävlingsspel.

 

Prisutdelning och tävlingens avslutande 

 

Här gäller det att få samtliga spelare att stanna kvar till prisutdelningen är avslutad för det förgyller hela inramningen av tävlingen. Detta är givetvis svårare att åstadkomma vid stora tävlingar med flera hundra deltagare än vid tävlingar med få deltagare men målsättningen är ändå lagd.

Jag kommer först att försöka lista upp alla saker som jag anser vara av högsta vikt för omhändertagandet av gäster och vikten av att få såväl positiv som negativ feedback efter arrangemanget slut så att man har möjlighet att förbättra sig till nästa tillfälle. Därför bör man överlämna en enkät till deltagarna efter turneringen förslagsvis på webben så att deltagarna inte upplever något tvång att fylla i enkäten.

Det räcker inte med att man på detta sätt svär sig fri från eventuell kritik utan bemötandet av kritik före och under turneringen och att klara av eventuella externa kontakter vid andra tillfällen. Vi måste tänka på att alla externa kontakter kan vara en eventuell ny medlem eller sponsor. Får våra gäster ständigt bra respons från våra medlemmar och förståelse och kärleksfullt bemötande även om de är på något sätt negativa så är sannolikheten att de vill komma till nästa turnering mycket större.