Disciplinära åtgärder

 

Regler för disciplinära åtgärder inom Sveriges Schackförbund

Inledning:

Vi har alla ett gemensamt ansvar för utvecklingen av svenskt schack i positiv riktning. Det är mot denna bakgrund mycket viktigt att alla medlemmar i SSF i schackliga sammanhang uppträder på ett positivt och sportsligt sätt och att man fullgör sina skyldigheter, såväl
ekonomiska, sportsliga och andra. Bara på detta sätt kan vi tillsammans skapa och behålla en positiv atmosfär inom schacket. Detta gäller inte bara enskilda spelare och ledare utan också föreningar och distriktsförbund samt förtroendevalda på alla nivåer. I grunden gäller bestämmelsen i § 7 i förbundets stadgar. Följande kompletterande regelsystem för disciplinära åtgärder har antagits av styrelsen för SSF.
Följande typer av medlemmar omfattas av detta regelsystem:
Distriktsförbund
Föreningar
Enskilda medlemmar i föreningar

Följande disciplinära åtgärder får beslutas:

Varning
Denna åtgärd skall i första hand användas, dock under förutsättning att en varning bedöms vara tillräcklig och att den kommer att leda till en förbättring. I beslutet skall anges vilken påföljd som kan bli aktuell om förseelsen upprepas. En varning gäller i tolv månader från det att beslutet fattats om inte annat anges i beslutet.
Avstängning
Denna påföljd skall användas i sådana fall där det bedöms viktigt att åtgärden blir mera ingripande än en varning. Avstängningen skall vara tidsbegränsad och i beslutet skall anges
när avstängningen upphör. Minstatidsperiod skall vara en månad och den längsta tolv månader. Beslutet kan omfatta enskilda tävlingar eller samtliga tävlingar som SSF står bakom, exempelvis allsvenska serien och SM. Sådana tävlingar eller andra evenemang som
SSF inte är ansvarigt för kan inte omfattas av denna åtgärd, exempelvis klubbtävlingar.
Uteslutning
Denna åtgärd är förbehållen kongressen och skall användas endast i mycket allvarliga situationer där det förekommit sådana överträdelser som inte på något sätt kan accepteras. Distriktsförbund som blivit uteslutet ur SSF kan återvinna medlemskap tidigast tre år från det att beslutet fattats.
Ekonomiska sanktioner 
Beslut om ekonomiska sanktioner kan användas separat eller i kombination med någon av de övriga påföljderna. Sanktionens storlek beror på graden av överträdelse. Den lägsta sanktionen uppgår till 300 kr och den högsta till 10 000 kr. Styrelsen skall sträva efter en
enhetlig tillämpning av dessa sanktioner.

Styrelsen i SSF har rätt att fattabeslut om följande åtgärder:

Varning av förening och/eller enskild medlem i förening
Avstängning av förening och/eller enskild medlem i förening
Ekonomiska sanktioner mot distriktsförbund och/eller förening

Kongressen har rätt att fatta beslut om följande åtgärder: 

Varning eller uteslutning av distriktsförbund
Överprövning 
Kongressen har rätt att överpröva samtliga disciplinära beslut fattade av styrelsen. Överprövning förutsätter dock att beslutet överklagas skriftligen av sådan part som är berörd av beslutet. Överklagandet skall ges in till styrelsen genom kansliet med uppgift om vilket
beslut som överklagas, skälet till överklagandetoch ett tydligt yrkande om vilken ändring som begärs. Samtidigt som överklagandet inges, måste en avgift uppgående till 500 kr inbetalas.
Avgiften återfås om överklagandet bifalls helt eller delvis. Överklagandet måste inges i sådan tid att det kan sändas ut med övriga kongresshandlingar.

Övrigt

Innan disciplinärt beslut får fattas skall den part som är föremål för prövning beredas möjlighet att yttra sig inom rimlig tid. Om parten inte inkommer med yttrande utgör dock inte detta något hinder mot beslut.
Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt enligt dessa regler till lämplig kommitté eller utskott men styrelsen ansvarar även i sådana situationer för beslutetoch kan göra ändring i sådant beslut.
Medlem av styrelsen (eller i förekommande fall kommitté eller utskott) som är direkt berörd av ett ärende angående disciplinåtgärd har inte rätt att delta i beslutet. Om så sker skall beslutet automatiskt vara ogiltigt men bara under förutsättning att utgången har påverkats av den röst som felaktigt avgivits.
Samtliga beslut som fattas i enlighet med dessa regler skall motiveras.
Beslut om disciplinära åtgärder skall genast tillställas berörd part. Om det är fråga om en enskild medlem i förening skall också föreningen och vederbörande distriktsförbund underrättas. På samma sätt skall distriktsförbund informeras om åtgärder som beslutats mot
förening inom distriktet.
Beslut om disciplinära åtgärder skall offentliggöras på SSFs hemsida. Offentliggörandet skall dock inte omfatta namnet på enskild medlem i förening om inte styrelsen eller kongressen
fattar beslut om detta.
Dessa regler är fastställda av styrelsen för SSF den 25 november 2006. Styrelsen kan när som helst besluta om ändringar i dessa regler. Sådana ändringar träder dock i kraft först sedan de blivit offentliggjorda i Tidskrift för schack och på förbundets hemsida www.schack.se.