Stockholms Schackförbunds Stadgar

STADGAR  STOCKHOLMS  SCHACKFÖRBUND

Giltiga från 2013-06-17
 § 1 Förbundets namn och geografiska omfattning
 Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den
 28 januari 1911. Förbundet är en ideell förening med säte i Stockholm. Förbundet är anslutet till
 Sveriges Schackförbund. Förbundets geografiska omfattning, i fortsättningen benämnt Distriktet,
 fastställs av Sveriges Schackförbund. 

 § 2 Förbundets firma
 Förbundets firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen därtill bemyndigade personer. 

 § 3 Medlemmar
 Schackförening inom Distriktet med egna stadgar, egen styrelse och aktiv medlemsanslutning, i
 förtsättningen benämnd Förening, kan efter ansökan hos styrelsen och efter dess prövning vinna
 inträde i Förbundet. Till Förbundet ansluten Förening och dess medlemmar är medlemmar i
 Förbundet.
 Till hedersmedlem i Förbundet kan på förslag av styrelsen och efter beslut av kongress utses
 person som gjort Förbundet synnerliga tjänster. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till
 Förbundet. 

 § 4 Förbundets ändamål
 Förbundets ändamål är att
  samordna schackverksamheten inom Distriktet
  tillvarata medlemmarnas intressen
  verka för schackets utbredning inom Distriktet
  främja ungdomars schackintresse
  utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar
  i övrigt främja schackets utveckling 

 § 5 Verksamhets- och räkenskapsår
 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

 § 6 Förbundets organ
 Förbundets högsta beslutande organ är kongresserna, vilka ska hållas halvårsvis vid två olika
 tillfällen, den ena på våren och den andra på hösten. Styrelsen är Förbundets verkställande organ
 och ansvarar för verksamheten mellan kongresserna. Styrelsen kan vid behov utse kommittéer
 eller andra organ för att löpande sköta och bereda vissa frågor. Det åligger styrelsen att delegera
 beslutsrätt och fastlägga instruktion för sådan kommitté eller annat organ. 

 § 7 Kongressens sammansättning och beslutsförhet
 Kongressen består av ombud för Föreningarna. Varje Förening får sända ett ombud. Ombud ska
 visa fullmakt från sin Förening och får bara företräda en Förening. Kongressen är beslutsför med
 det antal ombud som infunnit sig. Ordinarie ledamot, suppleant i Förbundets styrelse eller
 anställd i Förbundet kan ej utses till ombud vid kongress.
 Ombud har en röst för varje påbörjat 30-tal av Föreningens registrerade medlemmar, dock
 högst 12 röster.
 Beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat framgår av dessa stadgar. Vid lika röstetal
 avgör lotten.
 Föreningsmedlem får närvara och yttra sig vid kongress, men har ej rösträtt. 

 § 8 Ordinarie kongresser
 Ordinarie kongresser hålles årligen i maj/juni, i fortsättningen benämnd Vårkongress, och i
 november/december, i fortsättningen benämnd Höstkongress. Föreningarna informeras om
 datumet för en kongress senast åtta veckor före utsatt dag. Kallelse och dagordning till ordinarie
 kongress med bilagor utsänds till Föreningarna senast tre veckor före mötet.
 a) Ärenden vid Vårkongress:
 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Upprop av ombuden samt justering av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara
 rösträknare.
 4. Föredragning av protokoll från föregående kongress och eventuell(a) extra kongress(er)
 därefter.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsens
 ledamöter.
 8. Propositioner och motioner.
 9. Fastställande av avgifter till Förbundet.
 10. Val av ordförande i Riltonkommittén.
 11. Övriga ärenden.
 b) Ärenden vid Höstkongress:
 1. Val av ordförande vid mötet.
 2. Upprop av ombuden samt justering av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara
 rösträknare.
 4. Föredragning av protokoll från föregående kongress och eventuell(a) extra kongress(er)
 därefter.
 5. Propositioner och motioner.
 6. Val av ordförande i styrelsen.
 7. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte rangordnade suppleanter.
 8. Val av revisorer jämte en revisorssuppleant.
 9. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, jämte en suppleant.
 10. Övriga ärenden.
 Anställd personal i Förbundet kan inte väljas till styrelseledamot, suppleant, revisor, revisorssuppleant eller ingå i valberedningen. 

 § 9 Extra kongress
 Extra kongress inkallas av styrelsen vid behov eller när båda revisorerna eller minst 10 % av
 antalet anslutna Föreningar vid den senaste medlemsregistreringen begär detta för samma
 ändamål. Har beslut fattats om extra kongress ska sådan hållas inom en månad från det begäran
 inkommit till styrelsen.
 Inträffar ordinarie kongress inom två månader från det begäran inkom får styrelsen i stället
 hänskjuta frågan till behandling under ordinarie kongress.
 Kallelse ska utsändas minst två veckor före kongressen och innehålla uppgift om vilka ärenden
 som ska behandlas. Har revisorerna eller Föreningar påkallat extra kongress ska styrelsens
 yttrande i saken bifogas kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie
 kongress. 

 § 10 Propositioner och motioner
 Proposition ska sändas ut till Föreningarna senast tre veckor före kongressen.
 Motion kan lämnas av Förening eller enskild medlem. Motion från enskild medlem ska vara
 lämnad genom vederbörande Förening och försedd med dess yttrande. Styrelsen ska senast tre
 veckor före kongressen meddela Föreningarna sitt ställningstagande till motionen.
 Motion ska avse endast ett ärende, vara skriftligt avfattad, saklig och motiverad samt i övrigt så
 utformad att motionen entydigt kan antas eller förkastas.
 Motion ska för att kunna behandlas på kongressen lämnas till styrelsen senast sex veckor före
 kongressen. Detta gäller ej extra kongress. 

 § 11 Styrelsen
 Styrelsen företräder Förbundet i alla frågor där kongressen eller stadgarna inte föreskriver annat.
 Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter samt två rangordnade suppleanter.
 Ordförandens mandattid är ett år. Övriga ledamöters mandattid är två år, varvid halva antalet
 väljs varje år. Suppleanters mandattid är ett år. Mandattid tar sin början omedelbart efter att
 kongressen avslutats. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 Suppleant ska kallas till varje styrelsesammanträde och äger där yttranderätt men ej rösträtt i
 andra fall än då suppleanten efter fastställd rangordning ersätter ordinarie ledamot.
 Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en
 röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 § 12 Styrelsens åligganden
 Utöver vad som framgår av dessa stadgar åligger det styrelsen att
  besluta i alla till Förbundet hörande frågor, som enligt stadgarna inte ska eller enligt
 styrelsens bedömning inte bör hänskjutas till kongress
  själv eller genom ombud företräda Förbundet i förhållande till tredje man
  handha och förvalta Förbundets tillgångar samt att föra erforderliga räkenskaper, även –
 där ej annorlunda stadgas – Förbundets särskilda fonder
  senast fem veckor före kongress, för granskning av räkenskaper och förvaltning, tillställa
 Förbundets revisorer Förbundets räkenskaper tillsammans med en ekonomisk
 sammanställning för det gångna året
  handlägga registreringsfrågor inom Distriktet
  uppmuntra schacklig verksamhet, framför allt bland ungdom, samt bistå vid bildandet av
 Föreningar
  utse befattningshavare och funktionärer inom eller utom styrelsen
  utse kanslichef och utöva personal- och arbetsgivaransvar
  vid varje styrelsesammanträde föra protokoll, vilket ska justeras av ordförande och särskilt
 utsedd justeringsman
  i övrigt bevaka och tillvarata schackets och Förbundets intressen 

 § 13 Revisorer
 Revisorer ska vara tre till antalet, varav en suppleant. En av de ordinarie revisorerna ska vara
 godkänd eller auktoriserad. Revisorernas mandattid är två år, varav en väljs varje år. Suppleant
 väljs för ett år. 

 § 14 Revisorernas åligganden
 Revisorerna ska granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning och avge en revisionsberättelse
 innehållande avstyrkande eller tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
 gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast en vecka före
 kongress. 

 § 15 Valberedning
 Valberedningens ledamöter väljs för ett år. Suppleant väljs för ett år. 

 § 16 Valberedningens åligganden
 Valberedningen har att till kongress framlägga förslag på ordförande, ledamöter, suppleanter och
 revisorer. Förslaget ska skriftligen lämnas till styrelsen senast fyra veckor före kongress. 

 § 17 Granskning av Förenings handlingar
 Varje Förening ska inkomma med verksamhetsberättelse till Förbundet snarast efter Föreningens
 verksamhetsårs utgång. Förening ska därutöver på framställning av Förbundet ställa relevanta
 handlingar till förfogande för granskning. 

 § 18 Medlemsregistrering och medlemsavgifter
 Förening ska varje år insända medlemsregistrering samt betala fastställda medlemsavgifter till
 Förbundet efter bestämmelser utfärdade av styrelsen.
 Medlem kan tillhöra flera Föreningar, men får endast representera en Förening vid tävlingar. 

 § 19 Stadgar
 I frågor som ej uttryckligen regleras i dessa stadgar gäller Sveriges Schackförbunds och FIDE:s
 stadgar, samt Sveriges Schackförbunds regler för diciplinära åtgärder.
 Uppstår oenighet om stadgarnas tolkning avgörs frågan vid kongress eller i brådskande fall av
 styrelsen i avvaktan på kongressens beslut. 

 § 20 Tävlingsbestämmelser
 Sveriges Schackförbunds och FIDE:s bestämmelser gäller om Förbundet ej beslutat annat. 

 § 21 Disciplinära åtgärder
 Den som bryter mot Förbundets stadgar, stadgeenliga beslut meddelade av kongress eller
 styrelse, tävlingsbestämmelser, eller på annat sätt agerar olämpligt eller till skada för Förbundet,
 kan av styrelsen varnas, avstängas eller uteslutas från Förbundets tävlingar och verksamhet.
 Innan styrelsen beslutar om disciplinär åtgärd ska Förening eller enskild medlem som är föremål
 för åtgärden beredas möjlighet att yttra sig. Avstängning får gälla under högst ett år och ska
 liksom vid uteslutning rapporteras till Sveriges Schackförbund. Beslut om disciplinär åtgärd ska
 motiveras av styrelsen och skriftligen meddelas den det berör. Enskild medlem i Förening, som
 av styrelsen avstängts, äger ändock rätt att delta i tävlingar arrangerade av den Förening
 medlemmen tillhör, om Föreningens styrelse medger detta. Beslut om uteslutning som meddelats
 av styrelsen skall vara tidsbestämt och kan överklagas till kongress av den Förening eller medlem
 som beslutet berör. Besvär ska anföras inom sex månader från beslutet. 

 § 22 Tvister
 Styrelsen ska, om berörd Förening så yrkar, avgöra tvister mellan Föreningar om styrelsen
 bedömer detta som lämpligt. Slutlig prövning kan ske vid kongress. 

 § 23 Ändring av stadgar
 Beslut om ändring av Förbundets stadgar kan endast fattas av kongress med minst ⅔ majoritet. 

 § 24 Upplösning av Förbundet
 För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst ⅔ majoritet vid två på varandra följande
 kongresser, varvid en av kongresserna ska vara ordinarie.
 Före beslut om upplösning av Förbundet ska, på den första kongressen före eventuellt beslut
 om upplösning, beslutas hur det ska förfaras med Förbundets tillgångar och skulder.
 ______________________________________________________________________
 Dessa stadgar är antagna vid Vårkongressen den 17 juni 2013.
 Stadgekommittén 2012–13:
 Dan Haglund
 Joakim Pihlstrand-Trulp
 Claes-Göran Westerberg
 Jan Wikander
 Lennart Örnmarker