Sveriges Schackförbunds Stadgar

 

Antagna av kongressen i Göteborg 2006-07-08. Reviderade av kongresserna i Lund 2010-07-03 och Västerås 2011-07-16.
§ 1 Namn
Sveriges Schackförbund, i fortsättningen kallat Förbundet, är en sammanslutning av distriktsförbund för schack i Sverige.
§ 2 Säte
Förbundets styrelse har sitt säte i Norrköping.
§ 3 Ändamål
Förbundets uppgift är
 att leda schacklivet i Sverige och företräda svenskt schack internationellt
 att tillvarata spelarnas, föreningarnas och distriktsförbundens intressen
 att utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar samt
 att i övrigt verka för schackets utbredning särskilt bland ungdom
§ 4 Medlemskap
Förbundet har tre former av medlemskap:
 distriktsförbund
 förening i ett distriktsförbund som är anslutet till Förbundet
 enskild föreningsmedlem i en förening som ingår i ett distriktsförbund som är anslutet till Förbundet
Distriktsförbund antas som medlem i Förbundet av kongressen. Förening och föreningsmedlemmar ansluts genom det distriktsförbund de tillhör. Distriktsförbund och föreningar är självständiga juridiska personer vars stadgar ej får strida mot Förbundets. Distriktsförbunds geografiska verksamhetsområde fastställs av styrelsen.
§ 5 Hedersmedlem och särskild medlem
Till hedersmedlem i Förbundet kan på förslag av styrelsen och efter beslut av kongressen utses person som gjort det svenska schacklivet synnerliga tjänster. Fråga härom behöver styrelsen inte delge distriktsförbund före kongressen. Utdelande av förtjänsttecken och liknande beslutas av styrelsen.
Specialsammanslutning för schack kan av kongressen antagas till särskild medlem i Förbundet. Avgiften för sådant medlemskap samt de villkor i övrigt som skall gälla för medlemskap bestämmes av kongressen.
§ 6 Medlemsavgifter
Distriktsförbund skall senast den 31 mars till Förbundet erlägga de medlemsavgifter kongressen fastställt. Distriktsförbund skall dessutom till Förbundet inge de underlag för beräkningen och redovisningen av medlemsavgifter som vid varje tidpunkt föreskrivs av styrelsen.
§ 7 Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder utgörs av:
 varning
 avstängning
 uteslutning
 ekonomiska sanktioner
Disciplinär åtgärd kan vidtas mot medlem som bryter mot dessa stadgar eller som inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden mot Förbundet enligt följande:
 distriktsförbund kan av kongressen varnas eller uteslutas
 förening eller föreningsmedlem kan av styrelsen avstängas från deltagande i förbundets tävlingar
 för distriktsförbund och föreningar kan ekonomiska sanktioner utfärdas av styrelsen
Disciplinära åtgärder som beslutas av styrelsen kan överprövas av kongressen, utom i de fall där den disciplinära åtgärden gäller enskild föreningsmedlem. Styrelsen skall utfärda regler och informera om dessa regler vad gäller disciplinära åtgärder.
§ 8 Kongress
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna svarar en styrelse för verksamheten.
Kongressombud
 skall vara medlem i Förbundet
 anställd i Förbundet kan inte vara kongressombud
 ledamot av styrelsen kan inte vara kongressombud
§ 9 Styrelse
Styrelse består av ordförande, skattmästare samt högst sju ledamöter. Ordförandens mandattid är ett år. Övriga väljs på två år, med halva antalet varje år. Styrelsen konstituerar sig själv i övrigt varvid en av ledamöterna skall utses att vara skattmästare. Anställd i Förbundet kan ej väljas till ledamot av styrelsen. Styrelsen kallas skriftligt senast två veckor före möte.
§ 10 Beslutsordning
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 11 Arbetsutskott, kommittéer m.m.
Styrelsen kan vid behov utse arbetsutskott, kommittéer eller andra organ för att löpande sköta eller bereda vissa frågor. Det åligger styrelsen att delegera beslutsrätt och fastlägga instruktion för sådant arbetsutskott, kommitté eller annat organ.
§ 12 Revisorer
Förbundet skall ha två ordinarie revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad eller godkänd, samt två revisorssuppleanter.
§ 13 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är 1 januari-31 december.
§ 14 Ordinarie kongress
Ordinarie kongress hålls årligen på tid och plats som styrelsen beslutar, som regel i samband med Förbundets mästerskapstävlingar.
Skriftlig kallelse till kongressen skall kungöras i Tidskrift för Schack. Härutöver skall skriftlig kallelse skickas till distriktsförbunden senast sex veckor före kongressen.
Rösträtt vid kongress har varje anslutet distriktsförbund med en röst för varje påbörjat 500-tal föreningsmedlemmar.
Ett distriktsförbund kan dock inte få fler röster än som motsvarar 20 procent av Förbundets totala antal medlemmar.
Föreningsmedlem och förening har närvaro- och yttranderätt vid kongress. Ombud skall ha fullmakt från det distriktsförbund ombudet företräder. Ombud får bara företräda ett distriktsförbund.
Kongressen är beslutsför med det antal ombud som infunnit sig.
Beslut fattas, utom i ärenden som avser §§ 22 och 23, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avslås förslaget. Fattade beslut träder i kraft med omedelbar verkan då kongressen avslutas, om inte kongressen beslutar annat.
§ 15 Obligatoriska ärenden vid ordinarie kongress
1. Val av kongresspresidium
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
3. Fastställandet av dagordningen
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
6. Anmälan av protokoll från föregående kongress
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Propositioner och motioner
11. Medlemsavgifter och distriktsindelning
12. Verksamhetsplan och budget
13. Presentation av nominerade kandidater
14. Val av ordförande i styrelsen
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedningen och sammankallande i denna
§ 16 Valberedning
Valberedningen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningens uppgift är att lämna förslag vid val enligt § 15 punkt 14, 15 och 16. Valberedningens förslag bifogas kallelsen till kongressen. Eventuella motförslag skall vara Förbundet tillhanda senast två veckor före kongressen för att omgående tillställas anmälda kongressombud. Om av valberedningen nominerad kandidat på grund av sjukdom, avsägelse eller liknande anledning inte står till förfogande äger kongressen välja annan kandidat trots att ovan föreskriven tid för nominering löpt ut.
§ 17 Valprocedur
Erhåller vid val av en person fler än två kandidater röster väljs den som får absolut majoritet. I annat fall måste ett särskilt val äga rum mellan de två kandidater som får flest röster. Vid lika röstetal avgör
lottning. Vid val av flera personer förklaras de valda som får högst röstetal. Vid lika röstetal avgör lottning. Personval skall ske genom sluten omröstning om något ombud så begär.
§ 18 Propositioner
Fråga som styrelsen önskar hänskjuta till kongressen skall delges distriktsförbunden senast sex veckor före kongressen.
§ 19 Motioner
Motionsrätt till ordinarie kongress tillkommer distriktsförbund och föreningar. Motioner skall inges till styrelsen senast tre månader före kongress. Styrelsen skall tillställa distriktsförbunden yttrande över inkomna motioner senast sex veckor före kongressen.
§ 20 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse skall vara distriktsförbunden tillhanda senast sex veckor före ordinarie kongress.
§ 21 Extra kongress
Extra kongress inkallas av styrelsen vid behov eller när minst tre distriktsförbund med sammanlagt mer än 25 procent av det totala antalet föreningsmedlemmar i Förbundet så begär, med angivande av ändamålet för den extra kongressen. Vid sådan begäran skall styrelsen kalla till extra kongress att avhållas inom åtta veckor. Inträffar ordinarie kongress inom fyra månader från det begäran om extra kongress inkommer kan ärendet hänskjutas till behandling på den ordinarie kongressen om styrelsen bedömer att saken kan anstå till dess. Skriftlig kallelse till extra kongress skall utsändas minst tre veckor före kongressen med angivande av de ärenden som skall behandlas. Har distriktsförbund begärt kongressen skall styrelsens yttrande i saken bifogas kallelsen.
§ 22 Stadgeändring
För ändring av dess stadgar krävs beslut vid kongressen med minst 2/3 majoritet bland de ombud som är närvarande vid omröstningen.
§ 23 Upplösning
För upplösning av Förbundet krävs beslut med minst 2/3 majoritet bland de ombud som är närvarande vid omröstningen, vid två på varandra följande kongresser. En av kongresserna skall vara ordinarie kongress. Om Förbundets upplösning beslutas skall kongressen även besluta hur Förbundets tillgångar skall disponeras.